BLOG KOCOŃ PHOTO » Konzertzyklus 2016

Konzertzyklus 2016

Fotos vom III. Soirée im Hotel Imperial, Vienna
Mit Giorgi Latso und Anna Fedorova

imp_009

imp_010

imp_011

imp_012

imp_013

imp_014

imp_015

imp_016